El dia 24/11/2016, es va celebrar una reunió monogràfica amb l’assistència de la Meritxell Rodríguez i Viloca , Cap de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire de la Generalitat de Catalunya per tractar el Projecte de Decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera.